Gotowi Na Sukces - Program

Program „GOTOWI NA SUKCES”

Zjawisko narkomanii w Polsce utrzymuje się od 2002 roku na stałym, wysokim poziomie.


Wiele młodych kobiet i mężczyzn uzależnia się od substancji psychoaktywnych, ale też wiele podejmuje próby leczenia i zerwania z nałogiem.

Projekt Gotowi na Sukces przyczyni się do reintegracji społecznej i powrotu na rynek pracy  uzależnionych kobiet i mężczyzn leczących się  na terenie woj. łódzkiego. Wdroży on kompleksowe działania mające na celu  nabycie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych potrzebnych do znalezienia i utrzymania pracy przez osoby będące w końcowej fazie lub po terapii w ośrodkach Fundacji Arka (w Łodzi, Zgierzu i Męckiej Woli) oraz w ośrodku Monar w Sokolnikach.

Ogólny wzrost stopy bezrobocia jest złym prognostykiem dla osób uzależnionych, które podjęły leczenie i wracają do normalnego życia, gdyż rokują na problemy ze znalezieniem pracy. Powrót na rynek pracy ma fundamentalne znaczenie dla osób wychodzących z nałogu, gdyż jest nie tylko elementem zapobiegającym wykluczeniu społecznemu, ale i integralną częścią rehabilitacji psychicznej uzależnionych. Bez pracy, która nadaje rytm w życiu, pozwala na samodzielne utrzymanie, zwiększa poczucie własnej wartości i sprawczości  - nasi podopieczni najczęściej wracają do nałogu co  jest przyczyną ich dalszego wykluczenia społecznego. Osoby zaleczone z uzależnienia –kobiety i mężczyźni– mają niewielki potencjał życiowy: braki w wykształceniu, małe lub żadne doświadczenie zawodowe (bez zawodu), niewielką odporność na stres i porażki, brak świadomości uczestnictwa w kształceniu i dokształcaniu, niewielkie umiejętności społeczne, brakuje im doświadczeń w załatwianiu spraw urzędowych. Zarówno kobiety jak i mężczyźni, mają problem z odnalezieniem się na rynku pracy bo nie wiedzą, co chcieliby robić, jakie są zawody, jak mają się do tego ich predyspozycje. Uzależnione kobiety napotykają na dodatkowe bariery na drodze w wychodzeniu z nałogu i reintegracji społecznej. Wiodący stereotyp pokazuje więcej tolerancji wobec uzależnionych mężczyzn a wyjątkowo krytyczną ocenę uzależnionych kobiet. W obszarze zatrudnienia, edukacji, adaptacyjności muszą się one zmagać z segregacją poziomą i pionową na rynku pracy, małą dostępnością elastycznych rozwiązań czasu pracy, utartymi przekonaniami dotyczącymi praw kobiet i ich pozycji w społeczeństwie. Widzimy zatem poważny problem osób uzależnionych - zagrożonych marginalizacją w reintegracji społecznej i powrocie na rynek pracy, wynikający z ww. deficytów i barier psychologicznych, społecznych jak i ekonomicznych, jakie musi pokonać ta grupa.

 

Nasz projekt przyczyni się do zmniejszenia deficytów, jakie posiadają osoby uzależnione, wyrówna szanse kobiet i pomoże im włączyć się w struktury społeczne. Osoby objęte działaniami projektu: zarówno kobiety jak i mężczyźni, podniosą kwalifikacje zawodowe (kursy i staże zawodowe), nabędą umiejętności społeczne i osobiste, uzyskają dostęp do rynku pracy, co przyczyni się do aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt  proponuje kompleksowe działania: warsztaty umiejętności społ. potrzebnych w aktywizacji zawodowej, kursy zawodowe, staże zawodowe, punkt doradztwa zawodowego, wsparcie psychologiczne. Realizacja projektu będzie miała wpływ także na rodziny i bliskich uczestników projektu. Aktywizacja zawodowa – podjęcie pracy – poprawi sytuację materialną rodzin, zwolni je od konieczności sprawowania opieki i wspierania finansowego uzależnionego. Dzieci uczestników i uczestniczek będą miały rodziców mogących zaspokoić podstawowe potrzeby materialne. Podjęcie pracy i umiejętność utrzymania jej sprawi, że spadnie odsetek osób korzystających z opieki społecznej. Dzięki realizacji projektu pracodawcy z terenu województwa łódzkiego będą mieli pracowników z aktualną wiedzą i umiejętnościami (po kursach zawodowych i stażach), z umiejętnościami w pracy w zespole, świadomych konieczności stałego dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe projektu to:

 • wzrost umiejętności społecznych potrzebnych do poruszania się na rynku pracy
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych osób uzależnionych
 • u bezrobotnych i biernych zawodowo: podniesienie ich poziomu aktywności zawodowej
 • nabycie doświadczenia zawodowego
 • wprowadzenie na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • lepsze dopasowanie uczestników do potrzeb rynku pracy
 • wyrównanie szans kobiet uzależnionych w pełnej adaptacji społecznej i aktywizacji zawodowej.

Rodzaj rozwiązań, jakie proponujemy w naszym projekcie pozwala na elastyczne oddziaływania w różnych obszarach problemowych, co gwarantuje większą skuteczność.

Grupy docelowe:

Odbiorcy naszego projektu to 50 osób (10 kobiet i 40 mężczyzn) uzależnionych,  w wieku 18-30 lat, które podjęły leczenie w ośrodkach na terenie woj. łódzkiego: w Zgierzu, Sokolnikach, Łodzi i Męckiej Woli, oraz osoby zaleczone, podopieczni Fundacji ARKA. Proporcja kobiet i mężczyzn w projekcie  wynika z Diagnozy Społecznej 2011, że kobiety 4-krotnie rzadziej zażywają narkotyki od mężczyzn (15 kobiet na 60 mężczyzn), a statystyki prowadzone w placówkach od wielu lat wskazują, że na 10 mężczyzn podejmujących leczenie przypadają tylko 2-3 kobiety. Choć rzadziej trafiają do tego typu placówek, natomiast ich sytuacja jest dużo gorsza. Borykają się one często z następującymi problemami: utrata dzieci lub udział w terapii z dziećmi, prostytuowanie się w okresie nałogu, gorszy odbiór społeczny uzależnionej kobiety, mniejszość w grupie terapeutycznej, doświadczenia przemocy z przeszłości, funkcjonowanie w roli ofiary. Mężczyźni częściej mają za sobą przeszłość kryminalną,  wyższy poziom agresji oraz mniejszy poziom umiejętności społecznych. Statystyki placówek pokazują, że 90% podejmujących leczenie to osoby nieaktywne zawodowo, pozostałe 10% stanowią osoby bezrobotne. Uzależnienie,  zaniedbania wychowawcze powodują, że poziom wykształcenia jest niski a nałóg przyczyniał się do braku zainteresowania podjęciem pracy. Osoby bezrobotne to najczęściej te, które rodzina zmobilizowała do zarejestrowania się w UP. 20% osób ma wyuczony zawód, ale brak im doświadczenia zawodowego. Odbiorcy projektu, nie mają jeszcze wypracowanych konstruktywnych strategii życiowych i brak im umiejętności poruszania się po rynku pracy. Pomimo opisanych wyżej ograniczeń osób uzależnionych, gdy otrzymają odpowiednie wsparcie mogą pokonać swoje deficyty i nie być obciążeniem dla społeczeństwa, ale stać się cennym kapitałem ludzkim. Leczenie nie przyniesie oczekiwanych efektów jeśli osoba uzależniona nie będzie miała wsparcia w reintegracji społecznej. Naszymi beneficjentami są  więc mężczyźni i kobiety uzależnione od narkotyków,  zagrożone wykluczeniem społecznym. Przewidujemy udział w projekcie osób z terenów wiejskich i osób niepełnosprawnych. Ich liczby (po 2 osoby) podyktowane są tym, że wg. danych z ośrodków rzadko pojawiają się oni na leczeniu.

Sposób rekrutacji:

Przeprowadzona będzie 5-krotnie (10.13 – I gr, 02.14 – II gr, 05.14 – III gr, 10.14 – IV gr, 02.15 – V gr). Grupy w ośrodkach to grupy rotacyjne, zatem konieczne jest przeprowadzanie rekrutacji cyklicznie a nie jednorazowo.

Przed spotkaniami będziemy wywieszać plakaty w placówkach w Zgierzu, Łodzi, Sokolnikach i Męckiej Woli, organizować spotkania informacyjne, rozkładać ulotki.

Działania.


Działania podejmowane wobec beneficjentów będą miały charakter różnorodny i będą się składać na nie:

 1. rekrutacja do projektu
 2. prowadzenie warsztatów mających na celu rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych w aktywizacji zawodowej
 3. podnoszenie kwalifikacji zawodowych odbiorców poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych i dokształcających
 4. organizacja staży zawodowych
 5. wsparcie psychologiczne beneficjentów podczas udziału w projekcie
 6. prowadzenie Agencji Pośrednictwa Pracy w placówce w Zgierzu
 7. promocja projektu
 8. obsługa księgowa projektu
 9. koordynacja projektu